Trường THPT Nguyễn Trãi

03/VBHN-BGDĐT

Đăng ngày: 23/02/2021 09:23:02 Lượt xem: 249
Ban hành về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

115/2020/NĐ-CP

Đăng ngày: 23/02/2021 09:15:46 Lượt xem: 273
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

65/QĐ-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 09:19:16 Lượt xem: 271
Quyết định thành lập Ban quản trị phần mềm quản lý trường học năm học 2020 - 2021

29/QĐ-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 08:45:32 Lượt xem: 261
Quyết định thành lập ban biên tập và quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Trãi.

2984/QĐ-BGDĐT

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 323
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1028/TTr-NV2

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 289
Về việc báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 khối cơ sở GDĐH

3227/QĐ-BGDĐT

Đăng ngày: 01/11/2020 15:28:00 Lượt xem: 441
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

07/KH-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 09:45:30 Lượt xem: 357
Kế hoạch năm học 2020 - 2021

27/KH-THPT

Đăng ngày: 18/01/2021 08:59:56 Lượt xem: 382
Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021

36-KL/TW

Đăng ngày: 04/08/2022 10:10:06 Lượt xem: 29
Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương: Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chức nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

69-QD/TW

Đăng ngày: 04/08/2022 10:07:27 Lượt xem: 13
Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

21-NQ/TW

Đăng ngày: 04/08/2022 10:04:53 Lượt xem: 12
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng ...

20-NQ/TW

Đăng ngày: 04/08/2022 10:01:57 Lượt xem: 14
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

19-NQ/TW

Đăng ngày: 04/08/2022 10:00:46 Lượt xem: 12
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến: 3
  • Tổng truy cập: 448237
  • IP của bạn: 34.236.192.4

Học trực tuyến

Tiện ích